سلام

من قبول دارم وقتی انسان دچار اضطراب میشه حواس پرتی پیدا می کنه اما من چند روز پیش توی یک کار عملی، صحرایی که کار داشتم و خیلی هم باید حواسم به همه چیز می بود فکرهایی که می تونست باعث ایجاد اضطراب شود این فکرها بود که مثلا توی این کار باید به چیزهای دیگه هم دقت می کردم یه طورایی این فکرها من رو از فراموش کردن بعضی از چیزها یاری می کرد همین که فکر ترس از در نظر گرفتن موارد خاصی توی کار سمتم می اومد بلافاصله ازش تشکر می کردم بهش می گفتم تو واقعا دوست خوب من هستی که همه ی چیزها رو برای من یادآوری می کنی تو داری برای من تلاش می کنی تا کارامو درست و بی نقص انجام بدم 

ای اضطراب ای وسواس فکری تو برای من تلاش می کنی تا همه کارهامو درست انجام بدم پس نمی خوام تو رو نداشته باشم بلکه می خوام با استفاده از تو و هول نشدن و ترس برنداشتن کارامو درست انجام بدم 

ای اضطراب و وسواس فکری من دوستت دارم چون تو برای امنیت و آرامش من تلاش می کنی تو دوست خوب من هستی تو همه چیز رو در نظر می گیری عمق دید و فکر من رو تو بیشتر می کنی

ممنون