با سلام 

من اکیدا توصیه می کنم مصرف آب تون توی طول شبانه روز بیشتر کنید یکی از موارد مهم که باعث آرامش و خونسردی میشه نوشیدن آبه خوب من همیشه قبل از امتحان آب می خورم و خیلی خوب همه چیو آروم می کنه در ضمن یه روش آب درمانی هم وجود داره که خیلی دنبالش نرفتم یه روز برای آروم کردن فکرام گفتم باید خوردن آبمو زیاد بکنم بابت همین یه لیوان گذاشتم روی میز تا همه اش جلوم باشه تا هی مرتب آب بخورم و واقعا می تونم بگم اون روزایی که با این روش آب خوردنم زیادتر کرده بودم وسواس فکری خیلی کم بود ولی خوب بعد ازچند روز بازم این عادت خوبو یادم رفت  آدم اول همه چیز جوگیرمیشه

ولی خوب من خوردن آب خیلی با اهمیت می بینم الانم واقعا هوس خوردن آب کردم پس با خوردن آب همهتون به خدا می سپارم