سلام

مسئله ای که شاید در ذهن افرادی که وسواس فکری و یا خانواده های آنها باشد رفتن به بیمارستان باشد و این مسئله برای این افراد سخت و شاید ترسناک باشد.

خوب نظر من این است که رفتن به بیمارستان راه حل مناسبی نیست

این افراد در دوران وسواس فکری احساس تنهایی و وحشت می کند همانطوری که اشاره کردم فرد اگر متوجه شود که تنهایی و افکار جای هیچ ترس و نگرانی ندارند باعث آرامش فرد می شود و رفتن به بیمارستان کمک خاصی به این افراد نمی کند چون حس تنهایی برای این افراد وجود دارد و تنها ترس افراد را بیشتر می کند حرف زدن و راحت کردن ذهن این افراد بهترین کمکی است که می توان انجام داد