سلام

زمانی که فرد دچار اضطراب و همچنین وسواس فکری است در کارها دچار اضطراب و عجله می شوند که باید افراد همیشه این را بدانند که این حالت ماندگار نیست و می توانند با وجود این حس ها کارهایشان را به نحو احسن انجام دهند و بدانند که داشتن صبر در حین انجام کار باعث آرامش در ادامه و نتیجه ی مناسب در کارشان می شود و و بدانند با داشتن این حالت باید بر خودشان مسلط باشند

صداقت در انجام کارها باعث آرامش بیشتر افراد می شود با فکر مناسب و سنجیده و داشتن صداقت فرد از نظر ذهنی و روحی به آرامش می رسد

وقتی صداقت در کارها کمرنگ شود روح فرد آرامش خود را از دست می دهد و باعث بی قرار آن می شود

باید با وجود داشتن افکار مختلف بر روی کارهایتان تمرکز کنید و به انجام کارتان حوصله دهید این حوصله و صبر هم باعث انجام یک کار با کیفیت می شود و هم باعث افزایش اعتماد به نفس شما می شود.

پاکی و صداقت و صبر بهترین عامل های آرامش است

عدم پاکی ، دروغ و عجله آرامش را از شما می گیرد

باید خیلی از جاها برخلاف میل باطنی برای فرار از اشتباه ها عمل کرده تا به آرامشی که در آن صداقت است را به دست آوریم و ذهن خود را با آن درگیر نکنیم